• Адрес: София 1849, кв. „Кремиковци“ ул. „Св. Георги Победоносец“ 1А

Екология

Системата за опазване на околната среда е заложена в основната фирмена стратегия и посветена на екологосъобразното рециклиране на отпадъци.

Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на вятърни електроцентрали, кораби и заводи за рециклиране.

Въведените в експлоатация инсталации и планираните за отваряне заводи за рециклиране, позволяват на компанията ни да затвори напълно цикъла по преработка на отпадъци и превръщането им в качествени суровини и екогорива.

Дейността по преработка на метални отпадъци на фирмата е сертифицирана в съответствие с международния стандарт ISO:14001:2004 за управление на околната среда.

Програма за управление на отпадъците

С грижа за екологичните предизвикателства

Програмата за управление на отпадъците на дружеството се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗУО/ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъци.

Програмата е основана на следните принципи:

 • Чиста и здравословна околна среда;
 • Интегрирано управление на отпадъците;
 • Пълна отговорност на замърсителя;
 • Участие на обществеността;

Цели

Основните цели, поставени за изпълнение пред дружеството в настоящата програма, са:

 • Екологосъобразно третиране на опасните отпадъци, постъпили във фирмата или генерирани на място;
 • Спазване на изискванията на нормативните актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците в дейността на фирмата;
 • Поетапно разширение на дейността на дружеството – разкриване на нови площадки, обхващащи нови региони от страната, и разширение на номенклатурата на събраните отпадъци при
Използваната технология за третиране на отпадъците и въведеният вътрешен ред осигуряват ефективната обработка на отпадъците на всички работни площадки на фирмата, без значене дали говорим за коли за скрап или за друг тип метални отпадъци. Вътрешно-фирмената уредба, отчетност и техническо обезпечение на дейностите осигуряват нормалната експлоатация на всички технически мощности, притежавани от фирмата, и пълноценно функциониране на дейността.
Цветята са част от природата

Политиката на ”Екометал Инженеринг” ЕООД

е формирана на базата на ангажимент за постоянно подобряване на качеството на работа. Поддържането на високо ниво на опазване на околната среда и покриване на изискванията на клиентите са приоритетни в управлението на компанията. Увеличаването на поръчките, високото качество на продукцията и отговорно отношение към всички свързани с дейността на компанията хора са основите, върху които се гради фирмената политика. Всичко това може да бъде постигнато само при полагане на грижа от страна на Екометал Инженеринг ЕООД към вътрешните публики и повишаване на квалификацията им.

Общи цели по качеството и околната среда

А) Да създадем , управляваме и поддържаме интегрирана система за управление на дейността на компанията с грижа за опазването на околната среда и ежедневно повишаване на качеството. По този начин ще се постигне:

 • Улесняване достигане на целите , чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите;
 • Осигуряване на реална обратна връзка с клиентите и осъщесвяване на непрекъснато подобрение.

Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.

Б) Да осигурим мотивираща работна среда, която повишава професионалната квалификация на персонала , а с това и достигане на по-високо качество на продукцията.

 • Улесняване достигане на целите , чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите;
 • Осигуряване на реална обратна връзка с клиентите и осъщесвяване на непрекъснато подобрение.
 • Каква е нашата политика в аспект екология?

  Основната ни цел е да подобряваме постоянно нашите процедури по отстраняване на каквото и да е нарушаване на баланса в околната среда.

  Нашата дейност е пряко свързана с природата и ако не се вземат подходящи и адекватни мерки, за да не се стига до проблемни ситуации с околната среда, нещата могат лесно да ескалират в посока силно замърсяване.

  Това, което правим, е да покриваме всички европейски и световни изисквания по отношение на опазването на така важната за всички природа.

 • Имаме ли програма с цел опазване на околната среда?

  Да, разбира се. Тя е пълна с изисквания, които са посочени изключително ясно в Закона за опазване на околната среда.

  В Националната програма за управление на дейностите по отпадъци също са посочени конкретни изисквания, за покриването на които ние изпълняваме стриктно следните процедури - чист и здравословен вид на околната среда, управлението на отпадъците, което е интегрирано в една единна политика за опазване на средата, в която живеем.

 • Какви са основните цели на компанията ни в аспект околна среда?

  Това, което можем да предложим към днешна дата е да третираме получилите се в процеса на работа опасни отпадъци. Това, което може да замърси природата, се отстранява незабавно, без да напуска мястото на процеса.

  Всеки нормативен акт, който действа към съответния момент бива стриктно спазен, без излишно задаване на въпроси. Това помага не само да се изчистват отпадъците, но и да се намали генерално получаването на такива в процеса на работа.

 • Какви услуги предлагаме и как се справяме със замърсяването?

  Каквито и задания да получим от клиентите, с които работим, ние се стремим към стриктно и пълно тяхно изпълнение. Това означава, че през годините сме изработили техники и тактики, чрез които да успяваме да изпълним всичко в срок, но това да не замърсява природата допълнително.

  Това, че нашите услуги са изключително достъпни, не означава, че пестим време и не се грижим за околната среда. Благодарение на вече споменатите постановления и изисквания, ние се водим по сигурен план за намаляване на вредните емисии.

 • Защо да се доверите на EcoMetal.bg?

  Компетентността и бързата работа, придружена с достъпни цени на услугите ни правят един от най-логичните избори за всеки, който иска да се възползва от това, което предлагаме. Можете да сте сигурни за качеството на нашите услуги поради опита, който сме натрупали във времето, в което сме в бранша.