Инертни материали за строителство

„Екометал Инженеринг” ЕООД е доказан и утвърден производител на инертни материали, подходящи за производство на бетон и настилки, укрепване на свлачища и други строителни дейности.

Фирмата е собственик на над 20 000 000 т шлака, която обработва чрез завод на немската фирма Метсо-Линдеман за третиране на шлака от доменно и стоманодобивно производство.

едра фракция едра фракция
размер 80 мм – 300 мм
подходяща за основи, дренажи и други строителни дейности.
ПРОДАЖБА – на тон
дребна фракция дребна фракция
размер 40 мм – 80 мм
подходяща за основи на пътища, обратни насипи и други строителни дейности.
ПРОДАЖБА – на тон
финна фракция финна фракция
размер 0 мм – 0,15 мм
подходяща за основи на пътища и други строителни дейности.
ПРОДАЖБА – на тон

Области на приложение на доменните и конверторни шлаки

Химически състав на шлаките: CaO - 40-45%; SiO2 - 32 - 36%; A12O3 - 11-17%.

След смилането на металургичните шлаки и извличане на желязото от тях чрез суха магнитна сепарация се получава инертен материал /чакъл/, който е с отлични химични и физико-механични качества и има различни области на приложение в промишлеността и селското стопанство като:

финна фракция БДС 9341-78
Стандарт за приложение на доменните шлаки
като добавъчен материал за бетони.

1. Направа на бетони Доменните шлаки се използват като добавъчен материал за направа на бетони /шлаков чакъл за бетони и строителство/. Бетоните с добавъчен материал от доменна шлака са по-леки, имат по-добра огнеустойчивост /издържат до 600 градуса по Целзий/ и са значително по-евтини. Най-добри резултати за бетона се получават, когато има отношение шлака - речен пясък 1:1. Леките конструктивни бетони за фасадни елементи са с обемна плътност 1900 кг/м3 и якост на натиск 300кг/см2, при 350 кг/м3 цимент.

2. Доменната шлака е отличен материал за земно-механични работи като направа на фундаментни възглавници за пътища, насипи, подови настилки, улични настилки, настилки за жп линии и др.

БДС 7568-88
Шлаки доменни гранулирани
за производство на цимент.
БДС 8497-75
Почви строителни.
Метод за лабораторно определяне
на водопропускливостта.
Становище от н.с.инж. Лазар Лазаров
Директор на Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти

Шлаките имат много добри дренажни свойства и са нечувствителни към вода. Техният модул на еластичност запазва постоянни стойности при различни годишни времена и атмосферни условия, което е много важно за водотоплинния режим на пътното платно. Mодулът на еластичност, определен с натискова плоча, е 2000krf/см², което е далеч по-голямо от изискванията за такава цел, като с времето се увеличава до 3000 krf/см². Установено е, че възстановяването на натоварената шлакова възглавница се извършва едновременно с разтоварването.

Високият модул на еластичност позволява да се намали дебелината на основата при пътни и улични настилки, което рефлектира със съответния икономически ефект. Доменната шлака има предимство при изпълнението на насипи на по-голяма височина /12 – 15 м/ и при лоши земнонасипни и хидрогеоложки условия в земния масив, върху който ляга пътният насип, и има опасност от свличания.

Освен това модулът на еластичност на шлаките е неколкократно по-голям от този на дребнозърнестите свързани почви и естествените баластри. Трябва да се знае, че не само почвите , но и естествените баластри съдържат глина, поради което при увеличаване на водното им съдържание модулът на еластичност значително намалява, а в редица случаи спада под 300 krf/см², което се счита за минимална стойност за тази цел. При използването на шлаки може да се правят по-малки насипи, с по-стръмни откоси в сравнение с проектираните с естестваните баластри или дребнозърнести почви. По такъв начин може значително да се намали обемът на насипите. За целта шлаката може да се транспортира на по-големи разстояния. Така се разширява суровинната база на строителството.

София попада в един от най-неблагоприятните в климатично отношение райони на страната. Естествената баластра и трошенокаменният материал са с лоши топлотехнически показатели и миграцията на вода в земната основа е значителна. Това придава на почвите в основата неблагоприятна консистенция, на което съответства малка носимоспособност. Използването на шлаката решава тези проблеми, защото тя отстранява опасността от замръзване, дава възможност да се работи с един вид материал за направа на основата и тя да се изпълни само с една технология на полагане и уплътняване, което от своя страна осигурява по-бързи темпове на строителството (за да се уплътняват по-добре, пластовете трябва да са с дебелина до 0,4 м, като най-ефективно и съответно най-икономично уплътняване се получава при 12 хода на машината).

ж БДС 14610-78
Стандартни изискванията към
доменната негранулирана шлака
за асфалтово строитество у нас.

3. Асфалтово строителство - опитите в редица страни показват, че негранулираната доменна шлака може да има приложение в асфалтовото строителство. Шлаката може да се използва като минерален материал за производството на смеси за изпълнение на основни и биндерни пластове на пътища и улици, като се добавя малко повече битум (1.4 – 1.6%), поради по-високата пуриозност.

Няма съществена разлика в технологията на полагане на асфалтови смеси с естествени каменни материали и с трошена доменна шлака /дори с шлака уплътнителната работа при смесите е по-голяма/.

От направените експерименти с доменни шлаки е потвърдена отличната носимоспособност на пътното платно.

Препоръчително към асфалтовите бази е да използвате фракции от негранулирана доменна шлака за целите на асфалтовото строителство.

4. Шлаково брашно - опитът показва, че доменната шлака може да се използва за получаването на шлаково брашно, което е отличен заместител на каменното брашно, използвано в асфалтовото строителство в значителни количества.

5. Шлакова вата - шлаковата вата се употребява за топло- и звукоизолации в строителството и промишлеността до +600 градуса Целзий.
Стандартът за приложение на шлаковата вата е - БДС 5157 - 74.

6. Строително-керамични изделия - лабораторните изделия са показали, че негранулираната шлака може да се използва като суровина при получаването на керамична маса, изпичана при 1000 градуса Целзий. Като предимство се сочи възможността изделията да се изваждат от пещта при висока температура, без опасност от поява на пукнатини. Тези изделия имат голяма якост, малка водопопиваемост, висока мразоустойчивост и термоустойчивост. Чрез известно вариране в състава на шихтата може да се произвеждат облицовъчни плочи, плочи за подови настилки, гладирани плочи, каменинови тръби, киселинноустойчиви изделия и др.

7. Използване в селското стопанство - за селското стопанство представляват интерес доменните шлаки с по-високо съдържание на CaO, за неутрализиране на киселите почви и повишаване на добивите.

8. Циментни бетони
Конверторните шлаки са подходящ материал за изготвяне на фракции за добавъчен материал за циментни бетони до марка 300 включително, а вероятно и за по-големи марки, при това без да се увеличава количеството на цимента. Въвеждането на известно количество пепел от ТЕЦ в бетонната смес ще има положителен ефект за пластичността на сместа и якостните показатели на втвърдения бетон. Освен това кинетиката на набиране на якост в периода 28 – 90-ия ден, при бетоните с шлака е по-добре изразена в сравнение с бетоните с каменни материали.