Екология

планински пейзаж

Екометал Инженеринг ЕООД следва непрекъснато усъвършенстваща се система за опазване на околната среда, заложена в основната фирмена стратегия и посветена на екологосъобразното рециклиране на отпадъци.

Ние разрушаваме мита, че отпадъците са „мръсна работа”, като осигуряваме „чистота” в процеса на преработката им и ги превръщаме в ресурси за повторна употреба. Рециклираните метали в нашата компания се влагат като суровина за производство на вятърни електроцентрали, кораби и заводи за рециклиране.

Въведените в експлоатация инсталации и планираните за отваряне заводи за рециклиране, позволяват на компанията ни да затвори напълно цикъла по преработка на отпадъци и превръщането им в качествени суровини и екогорива.

Дейността по преработка на метални отпадъци на фирмата е сертифицирана в съответствие с международния стандарт ISO:14001:2004 за управление на околната среда.

Програма за управление на отпадъците:

дървета

Програмата за управление на отпадъците на дружеството се разработва на основание изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗУО/ и Националната програма за управление на дейностите по отпадъци.

Програмата е основана на следните принципи:

 • Чиста и здравословна околна среда;
 • Интегрирано управление на отпадъците;
 • Пълна отговорност на замърсителя;
 • Участие на обществеността;

Цели

Основните цели, поставени за изпълнение пред дружеството в настоящата програма, са:

 • Екологосъобразно третиране на опасните отпадъци, постъпили във фирмата или генерирани на място;
 • Спазване на изискванията на нормативните актове, третиращи проблемите по управлението на отпадъците в дейността на фирмата;
 • Поетапно разширение на дейността на дружеството –разкриване на нови площадки, обхващащи нови региони от страната, и разширение на номенклатурата на събраните отпадъци при спазване на нормативната база по управление на отпадъците;

Използваната технология за третиране на отпадъците и въведеният вътрешен ред осигуряват ефективната обработка на отпадъците на всички работни площадки на фирмата. Вътрешно-фирмената уредба, отчетност и техническо обезпечение на дейностите осигуряват нормалната експлоатация на всички технически мощности, притежавани от фирмата, и пълноценно функциониране на дейността.

Принципи:

Принципите, на които дружеството залага за изпълнение на поставените цели, са:

 • Минимизиране и предотвратяване на количествата генерирани отпадъци в следствие на дейностите по третиране на отпадъците на собствените производствени площадки;
 • Съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците ;
 • Бърза реакция на постъпващия ресурс ,чрез усъвършенстване на дейностите по управление на отпадъците и посредством подобряване качеството на технологичните процеси на всички производствени площадки;
 • Рециклиране ,регенериране и оползотворяване на формираните отпадъци при разкомплектоването /
 • предварителното третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, негодни за употреба гуми и маслени филтри;
 • Екологосъобразно обезвреждане на формираните неоползотворяеми отпадъци чрез инсталация за безотпадно третиране на промишлени отпадъци.

Политиката на ”Екометал Инженеринг” ЕООД

margaritki

е формирана на базата на ангажимент за постоянно подобряване на качеството на работа. Поддържането на високо ниво на опазване на околната среда и покриване на изискванията на клиентите са приоритетни в управлението на компанията. Увеличаването на поръчките, високото качество на продукцията и отговорно отношение към всички свързани с дейността на компанията хора са основите, върху които се гради фирмената политика. Всичко това може да бъде постигнато само при полагане на грижа от страна на Екометал Инженеринг ЕООД към вътрешните публики и повишаване на квалификацията им.

Общи цели по качеството и околната среда

 • А) Да създадем , управляваме и поддържаме интегрирана система за управление на дейността на компанията с грижа за опазването на околната среда и ежедневно повишаване на качеството. По този начин ще се постигне:
  • Улесняване достигане на целите , чрез планирано и контролирано изпълнение на дейностите;
  • Осигуряване на реална обратна връзка с клиентите и осъщесвяване на непрекъснато подобрение.
 • Б) Да осигурим мотивираща работна среда, която повишава професионалната квалификация на персонала , а с това и достигане на по-високо качество на продукцията.
  • Точно спазване на производствените срокове, прецизност при доставките и работа с безопасни и щадящи околната среда средства и оборудване;
  • Запазване на висока култура в отношенията с всички клиенти и партньори;
  • Честност и прозрачност във всички действия;
 • Спазване на всички приложими закони, наредби, изисквания и правила.